اخبار مجموعه تلاش

در راستای دستور مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص ارتقاء سطح خدمات به کارگران و پرسنل زحمتکش وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی و همچنین شفاف سازی و ایجاد بستر مناسب جهت دسترسی بیشتر جوانان و قشر عزیز و عظیم کارگر و خانواده های محترم ایشان طی حکمی جناب آقای سید محمدباقر میرنیا از مدیران با تجربه و متعهد که سابقه همکاری طولانی در وزارت بازرگانی، نخاد ریاست جمهوری و وزارت صنعت و معدن تجارت را دارد، بعنوان مدیر مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش منصوب گردیدند.   (۱۳۹۷/۰۹/۲۵)